compact

compact函式創建一個由參數所帶變數組成的數組。如果參數中存在數組,該數組中變數的值也會被獲取。

定義和用法

本函式返回的數組是一個關聯數組,鍵名為函式的參數,鍵值為參數中變數的值。

本函式執行的行為與 extract() 正好相反。

語法

compact(var1,var2...)
參數 描述
var1 必需。可以是帶有變數名的字元串,或者是一個變數數組。
var2 可選。可以是帶有變數名的字元串,或者是一個變數數組。允許多個參數。

注釋和提示

注釋:任何沒有變數名與之對應的字元串都被略過。

例子 1

<?php $firstname = "Peter"; $lastname = "Griffin"; $age = "38"; $result = compact("firstname", "lastname", "age"); print_r($result); ?>

輸出:

Array ( [firstname] => Peter [lastname] => Griffin [age] => 38 )

例子 2

使用沒有對應變數名的字元串,以及一個變數名數組:

<?php $firstname = "Peter"; $lastname = "Griffin"; $age = "38"; $name = array("firstname", "lastname"); $result = compact($name, "location", "age"); print_r($result); ?>

輸出:

Array ( [firstname] => Peter [lastname] => Griffin [age] => 38 )

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條