Mn(OH)2

Mn(OH)2

Mn(OH)2為白色難溶物,名稱為氫氧化錳,極易被空氣氧化,甚至溶於水中的少量氧氣也能將其氧化成褐色MnO(OH)2沉澱。

2Mn(OH) + O = 2 MnO(OH)

在酸性介質中Mn 很穩定。只有遇強氧化劑(NH)SO、NaBiO、PbO、HIO時才被氧化。

2Mn + 5SO + 8HO = 2MnO + 10SO + 16H

2Mn + 5BiO + 14H = 2MnO +5Bi + 5Na + 7HO

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條